logo-2014.png
mobile_nav_closed.png

Risikomærkning af investeringsprodukter

Kreditbanken har inddelt sine investeringsprodukter…

…i grønne, gule og røde – jf. Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter.

Grøn, gul og rød
Jf. skemaet nedenfor fortæller farverne om

 

 • risikoen for at tabe ved investeringen
 • hvor svært det kan være at gennemskue investeringen og de mulige konsekvenser af den.

 

Grøn

Relativt enkle investeringsprodukter. Omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Et eksempel er danske statsobligationer

 Gul

Gule investeringsprodukter har en større risiko for tab, end det er tilfældet med de grønne. Men i lighed med de grønne er der her tale om relativt enkle produkter. Et eksempel er investerings­foreningsbeviser.

 Rød

Røde investeringsprodukter er svære at gennemskue eller forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel er strukturerede obligationer.

 


Vær opmærksom!
Når du forholder dig til risikomærkningen af investeringsprodukterne, er det vigtigt, du er opmærksom på

 

 • at risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke i sandsynligheden for, at det sker
 • at muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke er taget med i betragtning ved kategoriseringen
 • at der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering
 • at der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje
 • at risikomærkningen ikke kan erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere den.


Investeringsprodukter fordelt på grøn, gul og rød

 

 Beskrivelse

Investeringsprodukter

 Grøn

Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.
 • Skatkammerbeviser.
 • Statsobligationer udstedt af EU-lande i EUR og DKK med en bruttogæld på mindre end 110 procent af landets BNP.
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.
 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter.
 • Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter.
 • Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af RO'er, SDO'er og SDRO'er.
 • Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut.
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit.
 • Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i DKK og EUR, som har nulvægt ved opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, pkt. 5.
 • Statsgaranterede erhvervsobligationer, som er garanteret af et euroland med en samlet bruttogæld på under 110 procent af landets BNP.
   

 Gul

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Garantbeviser.
 • Andelsbeviser.
 • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads.
 • Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads.
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR.
 • Udenlandske realkreditobligationer.
 • Andele i kollektive investeringsordninger (herunder Exchange Traded Funds (ETF'er)), der er godkendt efter UCITS-direktivet.
 • Strukturerede indlån, der hverken har en kompleks afkaststruktur eller vanskeligt gennemskuelige omkostninger forbundet med førtidig opsigelse.
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori.
 • Andele i kapitalforeninger, som investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.
 • Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.
 • Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i andre valutaer end DKK og EUR, som har nulvægt ved opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden, jf. kapitaldækningsbekendt-gørelsens bilag 3, pkt. 5.
 • Statsobligationer udstedt i EUR og DKK af EU-lande med en bruttogæld på 110 procent og derover af landets BNP.
 • Statsgaranterede erhvervsobligationer, som er garanteret af et euroland med en samlet bruttogæld på 110 procent eller derover af landets BNP.
   

 Rød

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb - eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

 •  Pantebreve.
 • Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF)).
 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF)).
 • Certifikater
 • Exchange Traded Notes
 • Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter mv.
 • Strukturerede obligationer.
 • Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer.
 • Renteswaps.
 • Swaptioner.
 • Aktieswaps og swaps på aktieindeks.
 • Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer).
 • Inflationsswaps.
 • Råvareswaps.
 • Total Return Swaps.
 • Contract For Difference (CFD'er).
 • Credit Default Swap (CDS'er).
 • Fremtidige renteaftaler (FRA'er).
 • Enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre økonomiske statistikker.
 • Ethvert andet instrument omfattet af bilag 5, nr. 4 - 11 i lov om finansiel virksomhed.
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori.
 • Andele i alternative investeringsfonde (AIF'er).
 • Andele i kapitalforeninger, som ikke investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.
 • Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som ikke investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.
 • Contingent convertibles (CoCo's).
 • Strukturerede indlån, der enten har en kompleks afkaststruktur og/eller vanskeligt gennemskuelige omkostninger forbundet med førtidig opsigelse.
 • Repo'er.
 • Strukturerede UCITS.
 • Warrents.
 • Andele i kollektive investeringsordninger (herunder Exchange Traded Funds (ETF'er)), der ikke er godkendt efter UCITS-direktivet.
   


Risikomærkning af investeringsprodukter
 
 

 

 

Kreditbanken A/S, H. P. Hanssens Gade 17, 6200 Aabenraa. CVR-nr. 16339016.

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.